SCOME - Edukacja Medyczna / Medical Education

SCOME – Program Stały ds. Edukacji Medycznej

Celem Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME) jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz badania i promowanie na uczelniach wyższych najlepszych rozwiązań w nauczaniu medycyny. Organizujemy liczne lokalne i ogólnopolskie warsztaty, konferencje i szkolenia, które są wyjątkową platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat systemu nauczania na uczelniach medycznych w Polsce i na świecie. Szczególną uwagę zwracamy na to, aby każdy realizowany przez nas projekt posiadał część praktyczną. Pozwala to uczestnikom na sprawdzenie wiedzy teoretycznej, przyswojonej podczas organizowanych przez nas kursów i odbycie dodatkowych zajęć praktycznych, których często brakuje polskim studentom w programie studiów.

ENGLISH

SCOME – Standing Committee On Medical Education

The main aim of the Standing Committee On Medical Education  is to prepare students for their future professional work as well as to research and promote best practices in medical teaching  at Universities. We organise numerous local and national workshops, conferences and trainings which are an exquisite platform for discussions and exchange of  experiences about the teaching system in medical Universities in Poland and worldwide. We pay special attention to ensure that every project has a practical part. That allows participants to examine their theoretical knowledge acquired during our courses and undergo additional practical classes, which Polish students often lack in their study programme.

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.