Sprawy finansowe / Treasury matters

SKŁADKI 

Aby być pełnoprawnym Członkiem Oddziału, należy opłacić składkę członkowską. Obecna składka za rok akademicki 2022/2023 wynosi 60 zł: 
a) 30 zł wpływa na konto Oddziału; 
b) 30 zł wpływa na konto Zarządu Głównego. 

Bieżącą składkę opłacić można na dwa sposoby – do wyboru płatność przelewem szybkim (poprzez stronę oddziału po zalogowaniu na konto, w serwisie Dotpay) lub tradycyjnym. Przy wyborze przelewu tradycyjnego należy liczyć się z kilkudniowym opóźnieniem weryfikacji składki z powodu czasu zaksięgowania przelewu.Dane do przelewu tradycyjnego. 

Przelew wykonujemy na nr konta:  
73 1600 1462 1713 5175 9000 0016

Odbiorcą przelewu jest:  
IFMSA-Poland Oddział Łódź 

Nazwa przelewu powinna prezentować się następująco:  
[imię nazwisko] - składka członkowska [bieżący rok akademicki] 

 

W razie problemów z opłaceniem lub chęcią opłacenia składki za poprzednie lata działalności, proszę o kontakt ze Skarbnikiem Oddziału: skarbnik@lodz.ifmsa.pl. FAKTURY 

 

FAKTURA

Każdy wydatek związany z działalnością Oddziału powinien być zatwierdzony przez Koordynatora Lokalnego lub Członka Zarządu IFMSA-Poland Oddział Łódź. Po uzyskaniu zgody i zakupie materiałów należy uzyskać fakturę na dane: 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland  
ul. Oczki 1A  
02-007 Warszawa  
NIP: 521-157-91-52 

Faktura musi zostać opisana na wspólnie zszytej załączonej kartce A4 i jako oryginał dostarczona wraz z opisem (pisanym długopisem) w wersji papierowej (!) do Skarbnika. Przykładowy opis faktury: 

a) Miejscowość i data; 
b) Faktura za zakup [czego?] na akcję [jaką?], która odbyła się [kiedy?] w ramach Programu Stałego ds. [jaki program stały? Nie używamy skrótów!]. Proszę o zwrot poniesionych kosztów;  
c) Nr konta: [numer, na który należy się zwrot pieniędzy]; 
d) [podpis]. 

 

Rady od Waszego Skarbnika: 

1) Każda faktura ma zostać oddana max 30 dni od wystawienia faktury lub – jeżeli wypada to wcześniej – do końca roku kalendarzowego; 
2) Na fakturze nie może znaleźć się słowo: zaliczka, zadatek, przedpłata, kaucja;
3) W opisie faktury nie używamy zwrotów: nagroda, podziękowanie, prezent, upominek; 
4) Na każdą fakturę przypada jeden opis – np. masz dwie faktury, piszesz dwa opisy; 
5) Na fakturze nic nie podpisujecie; 
6) Faktura Pro Forma nie jest fakturą w świetle prawa, konieczne jest późniejsze dostarczenie faktury końcowej; 
7) Faktura uproszczona powyżej 450 zł nie jest fakturą; 
8) Dane do faktury muszą być wpisane wyłącznie w podanej formie, przy pomyłce w danych należy uzyskać Notę Korygującą a w przypadku, gdy na fakturze widnieje zupełnie inny nabywca zamiast Stowarzyszenia, potrzebna jest Korekta Faktury; 
9) Rzeczy, na które nie można wziąć faktury to m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, paliwo, środki higieny osobistej, produkty spożywcze, ubrania (wyjątek – ubrania z logiem IFMSA-Poland);

 

W celu dostarczenia dokumentów lub wyjaśnienia niejasności związanych z wystawieniem faktury, proszę o kontakt ze Skarbnikiem Oddziału: skarbnik@lodz.ifmsa.pl. 

ENGLISH VERSION

 

Contribution

Membership fee - 60 zł

The precise instruction of payment is included in section “how do I join?”

 

Invoice

Every expenditure related to the IFMSA Poland Local Committtee Łódź activity must be approved by the Local Officer or by a Member of the IFMSA Poland Local Committee in Łódź. When consent is obtained and materials are purchased, you must obtain invoice using following data:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 
ul. Oczki 1A 
02-007 Warszawa 
NIP: 521-157-91-52

NIP - taxpayer identification number

The invoice must be described on a jointly stitched A4 sheet of paper. As an original document, it must be delivered along with description (handwritten) in paper version (!) to the branch Treasurer.

Sample invoice description:

a) Place and date;
b) Invoice for the purchase of (what? Item?) for the activity (what kind of? which one?) which took place (when?) within the Standing Committee (which Standing Committee?, Do not use abbreviation). I am asking for the reimbursement;
c) Account number: (account number for refund);
d) (Signature);

Advices from your Treasurer:

1) Each invoice must be submitted within 30 days since the invoice has been issued. If it is earlier, it must be submitted within the end of the calendar year.
2) The following words: advance payment, advance payment, prepayment, deposit cannot be included in the invoice.
3) The following words: award, thanks, gift, souvenir cannot be included in the description of the invoice.
4) There is one description of the invoice for each invoice. Eg. if you are asking for the refund of two separate invoices, you have to write two separated descriptions.
5) Don’t sign anything in the invoice
6) A “Pro Forma” invoice is not an invoice in the eyes of the law, it is necessary to deliver the final invoice later.
7) A simplified invoice above PLN 450 is not an invoice
8) Invoice data must be entered only in the given form, in the event of a mistake in the data, a Corrective Note should be obtained. If the invoice shows a completely different buyer instead of the Association, a Corrective Invoice is needed.
9) Following items: alcohol, tobacco products, fuel, personal hygiene products, food products, clothes (exception - clothes with the IFMSA-Poland logo) cannot be invoiced.

 

In order to provide documents or clarify ambiguities related to issuing an invoice, please contact the branch Treasurer: Skarbnik@lodz.ifmsa.pl.

 

 

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.