SCORP – Prawa Człowieka i Pokój / Human Rights & Peace

SCORP  Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju

Działania Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP)  opierają się na realizacji projektów ogólnopolskich i lokalnych, w ramach których zapoznajemy studentów medycyny, jak i całe społeczeństwo, z tematyką Praw Człowieka. Chcemy również nieść pomoc osobom z naszego najbliższego otoczenia, które z różnych przyczyn potrzebują wsparcia. Stąd propozycje wolontariatów, zależne od poszczególnych miast.
W Polsce staramy się zwracać uwagę zarówno na problemy globalne, jak i te  w naszej Ojczyźnie. Często skupiając się na konfliktach zbrojnych na świecie, katastrofach naturalnych, powszechnym łamaniu Praw Człowieka w innych państwach zapominamy o problemach z którymi możemy zetknąć się na co dzień - milionach ludzi którzy nie mają dachu nad głową, o małych wojnach w zaciszach domowych czy też braku ludzkiego podejścia do osób niepełnosprawnych.

Podobny obrazENGLISH

SCORP – The Standing Committee on Human Rights & Peace

The activities of The Standing Committee on Human Rights and Peace are based on the implementation of local and national projects in which we get the general public and medical students to know the theme of Human Rights. We also want to bring help to people in our immediate surroundings who need our support  for various reasons. Hence the proposals of voluntary campaigns, depending on the individual cities. In Poland, we try to draw attention to both global and national problems. Often, we focus on military conflicts around the world, natural disasters or widespread violation of Human Rights in other countries, we forget about the issues we can face on a daily basis - millions of people who have problems with housing, small wars at home or  the lack of humane approach to people with disabilities.


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.