SCORA - Zdrowie i Prawa Reprodukcyjne, w tym HIV i AIDS

SCORA – Program Stały ds. Zdrowia i Prawa Reprodukcyjnego, w tym HIV i AIDS

Program Stały ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS (SCORA) to najmłodszy Program działający w ramach IFMSA-Poland. Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność, która ma na celu przede wszystkim edukację, dotyczącą zarówno profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową (STI), jak i ich objawów, diagnostyki i leczenia. Staramy się kierować nasze akcje do różnych grup społecznych, rozpoczynając od młodzieży szkolnej, po osoby starsze, które mogą zdobytą wiedzę przekazać swoim dzieciom czy wnukom. Opierając się na własnych obserwacjach, rozszerzamy naszą działalność - dziś staramy się mówić coraz częściej o szeroko rozumianym zdrowiu reprodukcyjnym, uczymy konieczności wizyt u ginekologa, walczymy z przemocą wobec kobiet i stygmatyzacją osób chorych na STI’s.

ENGLISH

SCORA – Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS

The Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS is the youngest program operating within IFMSA - Poland. We carry-out extensive campaign that are primarily aimed at education concerning both the prevention of STI (sexually transmitted infections) and their symptoms, diagnosis and treatment. We try our best to reach various social groups, starting with schoolchildren and ending up with older people who could pass on the knowledge they have gained with their children or grandchildren. Based on our own observations we are expanding our activities - today we strive to talk about reproductive health in the broadest, we teach about the necessity of gynecological appointments, we fight with violence against women and stigmatizing people suffering from STI’s.  

 

 

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.